Maszyny Rolnicze Ciągniki Korbanek Spółka z o.o.

Maszyny Rolnicze

Click to open larger map

Nowe Ciągniki Rolnicze Massey Ferguson Fendt

umowa kupna sprzedazy samochodu

Ważne

Umowa kupna sprzedaży samochodu wiąże się z określonymi obowiązkami zarówno dla kupującego jak i sprzedającego. Kupujący musi zarejestrować samochód w Wydziale Komunikacji w ciągu 30 dni od daty kiedy podpisana została umowa.Należy pamiętać, że na umowie kupna samochodu muszą się także znaleźć podpisy wszystkich wymienionych w niej osób. Jeżeli któregoś zabraknie to umowa będzie nieważna. Idąc podpisywać umowę koniecznie weź ze sobą druk PCC-3 (lub formularz PCC-3A w przypadku, gdy jest kilku kupujących samochód). Dobrze jest je mieć od razu ze sobą, gdyż musi być na nich złożony podpis sprzedającego.Osoba, która zobowiązała się zakupić wybrany przedmiot obowiązana jest pokryć jej koszty oraz wywiązać się z jej odbioru w ustalonym wcześniej terminie. Podpisywana umowa typu kupna-sprzedaży obowiązkowo opiewać musi w aktualną datę oraz miejsce, w którym została zawarta.Każdemu kupującemu podczas zakupu zawsze nasuwa się pytanie związane z historią samochodu, sprzedawca zaś często wychwala oferowany samochód jako doskonały czy wręcz idealnie utrzymany. Nie powinniśmy jednak z góry wierzyć sprzedawcy we wszystko co powie, najważniejsze jest abyśmy właściwie ocenili stan samochodu i to czy „stuknięty”. Co powinna zawierać umowa kupna sprzedaży samochodu? Umowa kupna-sprzedaży winna być skonstruowana pisemnie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla obu stron po jednej. Zawierać powinna określony przedmiot, który planujemy sprzedać oraz jego cenę. Dodatkowo umieszcza się w niej datę jej zawarcia, dokładne dane obu stron ( imię, nazwisko, miejsce zameldowania oraz numer PESEL, NIP, a także serie i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz przez jaką instytucje został wydany) oprócz tego czytelne, własnoręczne podpisy obu stron zawierających umowę.